Parallel Bible results for Shìshījì 13:17

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shìshījì 13:17

CUVP 17 Mǎ Nuóyà duì Yēhéhuá de shǐzhĕ shuō , qǐng jiāng nǐde míng gàosu wǒ , dào nǐ huà yìngyàn de shíhou , wǒmen hǎo zūnjìng nǐ . NIV 17 Then Manoah inquired of the angel of the LORD, “What is your name, so that we may honor you when your word comes true?”