Parallel Bible results for Shìshījì 18:20

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shìshījì 18:20

CUVP 20 Jìsī xīnli xǐyuè , biàn/pián ná zhe Yǐfúdé hé jiā zhōng de shénxiàng , bìng diāokè de xiàng , jìnrù tāmen zhōngjiān . NIV 20 The priest was very pleased. He took the ephod, the household gods and the idol and went along with the people.