Parallel Bible results for Shìshījì 8:28

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shìshījì 8:28

CUVP 28 Zhèyàng , Mǐdiàn rén beì Yǐsèliè rén zhìfú le , bù gǎn zaì tái tóu . Jīdiàn hái zaì de rìzi , guó zhōng taìpíng sì shí nián . NIV 28 Thus Midian was subdued before the Israelites and did not raise its head again. During Gideon’s lifetime, the land had peace forty years.