Parallel Bible results for Shìshījì 8:31

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shìshījì 8:31

CUVP 31 Tāde qiè zhù zaì Shìjiàn , yĕ gĕi tā shēng le yī gè érzi . Jīdiàn yǔ tā qǐmíng jiào Yàbǐmǐlè . NIV 31 His concubine, who lived in Shechem, also bore him a son, whom he named Abimelek.