Parallel Bible results for Shìshījì 8:6

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Shìshījì 8:6

CUVP 6 Shūgē rén de shǒulǐng huídá shuō , Xībā hé sǎ mù ná yǐjing zaì nǐ shǒu lǐ , nǐ shǐ wǒmen jiāng bǐng gĕi nǐde jūn bīng ma . NIV 6 But the officials of Sukkoth said, “Do you already have the hands of Zebah and Zalmunna in your possession? Why should we give bread to your troops?”