Parallel Bible results for Lìwèijì 14:22

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lìwèijì 14:22

CUVP 22 Yòu zhào tāde lìliang qǔ liǎng zhǐ bānjiū huò shì liǎng zhǐ chú gē , yī zhǐ zuò shú zuì jì , yī zhǐ zuò Fánjì . NIV 22 and two doves or two young pigeons, such as they can afford, one for a sin offering and the other for a burnt offering.