Parallel Bible results for Lìwèijì 8:3

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lìwèijì 8:3

CUVP 3 Yòu zhāo jùhuì zhòng dào huì mù ménkǒu . NIV 3 and gather the entire assembly at the entrance to the tent of meeting.”