Parallel Bible results for Lìwèijì 9:2

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Lìwèijì 9:2

CUVP 2 Duì Yàlún shuō , nǐ dàng qǔ niú qún zhōng de yī zhǐ gōngniú dú zuò shú zuì jì , yī zhǐ gōng miányáng zuò Fánjì , dōu yào méiyǒu cánji de , xiàn zaì Yēhéhuá miànqián . NIV 2 He said to Aaron, “Take a bull calf for your sin offering and a ram for your burnt offering, both without defect, and present them before the LORD.