Parallel Bible results for Mattheüs 6

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Mattheüs 6

SVV 1 Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. NIV 1 “Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. SVV 2 Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geeerd mogen worden. Voorwaar zeg Ik u: Zij hebben hun loon weg. NIV 2 “So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. SVV 3 Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linker hand niet weten, wat uw rechter doet; NIV 3 But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, SVV 4 Opdat uw aalmoes in het verborgen zij; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, Die zal het u in het openbaar vergelden. NIV 4 so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. SVV 5 En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. NIV 5 “And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. SVV 6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. NIV 6 But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. SVV 7 En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. NIV 7 And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. SVV 8 Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. NIV 8 Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. SVV 9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. NIV 9 “This, then, is how you should pray: “ ‘Our Father in heaven, hallowed be your name, SVV 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. NIV 10 your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. SVV 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. NIV 11 Give us today our daily bread. SVV 12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. NIV 12 And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. SVV 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. NIV 13 And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.’ SVV 14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. NIV 14 For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. SVV 15 Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. NIV 15 But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. SVV 16 En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden; want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. NIV 16 “When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward in full. SVV 17 Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd, en wast uw aangezicht; NIV 17 But when you fast, put oil on your head and wash your face, SVV 18 Opdat het van de mensen niet gezien worde, als gij vast, maar van uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. NIV 18 so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father, who is unseen; and your Father, who sees what is done in secret, will reward you. SVV 19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; NIV 19 “Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. SVV 20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; NIV 20 But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. SVV 21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. NIV 21 For where your treasure is, there your heart will be also. SVV 22 De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; NIV 22 “The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy,your whole body will be full of light. SVV 23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn! NIV 23 But if your eyes are unhealthy,your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness! SVV 24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon. NIV 24 “No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. SVV 25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? NIV 25 “Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? SVV 26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? NIV 26 Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? SVV 27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? NIV 27 Can any one of you by worrying add a single hour to your life? SVV 28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; NIV 28 “And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. SVV 29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. NIV 29 Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. SVV 30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? NIV 30 If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you—you of little faith? SVV 31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? NIV 31 So do not worry, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘What shall we wear?’ SVV 32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. NIV 32 For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. SVV 33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. NIV 33 But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. SVV 34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. NIV 34 Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice