Parallel Bible results for Mǎtaìfúyīn 4:23

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mǎtaìfúyīn 4:23

CUVP 23 Yēsū zǒu biàn Jiālìlì , zaì gè gōngtáng lǐ jiàoxun rén , chuán tiānguó de fúyin , yīzhì bǎixìng gèyàng de bìngzhèng . NIV 23 Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people.

Do Not Sell My Info (CA only)