Parallel Bible results for Níxīmǐjì 9:7

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Níxīmǐjì 9:7

CUVP 7 Nǐ shì Yēhéhuá shén , céng jiǎnxuǎn Yàbólán , lǐng tā chū Jiālèdǐ de Wúĕr , gĕi tā gǎi míng jiào Yàbólāhǎn . NIV 7 “You are the LORD God, who chose Abram and brought him out of Ur of the Chaldeans and named him Abraham.

Do Not Sell My Info (CA only)