Parallel Bible results for Mínshùjì 16:1

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mínshùjì 16:1

CUVP 1 Lìwèi de céng sūn , Gēxiá de sūnzi , Yǐsīhā de érzi Kĕlā , hé Liúbiàn zǐsūn zhōng Yǐlì yē de érzi dà tān , yà bǐ lán , yǔ bǐ lè de érzi ān , NIV 1 Korah son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and certain Reubenites—Dathan and Abiram, sons of Eliab, and On son of Peleth—became insolent