Parallel Bible results for Mínshùjì 22:36

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mínshùjì 22:36

CUVP 36 Bā lè tīngjian Bālán lái le , jiù wǎng Móyē jīngchéng qù yíngjiē tā . zhè chéng shì zaì biānjiè shàng , zaì Yànèn hé páng . NIV 36 When Balak heard that Balaam was coming, he went out to meet him at the Moabite town on the Arnon border, at the edge of his territory.