Parallel Bible results for Mínshùjì 36:7

Chinese Union Version - Pinyin

New International Version

Mínshùjì 36:7

CUVP 7 Zhèyàng , Yǐsèliè rén de chǎnyè jiù bú cóng zhè zhīpaì guī dào nà zhīpaì , yīnwei Yǐsèliè rén yào gè shǒu gè zǔzong zhīpaì de chǎnyè . NIV 7 No inheritance in Israel is to pass from one tribe to another, for every Israelite shall keep the tribal inheritance of their ancestors.