Giacomo 1:16

16 Non errate, fratelli miei diletti;