URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Richtere 14:18

18 Toen zeiden de mannen der stad tot hem, op den zevenden dag, eer de zon onderging: Wat is zoeter dan honig? en wat is sterker dan een leeuw? En hij zeide tot hen: Zo gij met mijn kalf niet hadt geploegd, gij zoudt mijn raadsel niet hebben uitgevonden.
Do Not Sell My Info (CA only)