Numberi 32:37

37 En de kinderen van Ruben bouwden Hezbon, en Eleale, en Kirjathaim,