Numberi 7:18

18 Op den tweeden dag offerde Nethaneel, de zoon van Zuar, de overste van Issaschar.