1 Chronicles 8:14 NIV

14 Ahio, Shashak, Jeremoth,