1 Chronicles 8:26 NIV

26 Shamsherai, Shehariah, Athaliah,