Psalm 113:1 ASV

1 Praise ye Jehovah. Praise, O ye servants of Jehovah, Praise the name of Jehovah.