Ecclesiastes 12:8 CSB

8 "Absolute futility," says the Teacher. "Everything is futile."