Jeremiah 48:22 CSB

22 Dibon, Nebo, Beth-diblathaim,