Nehemiah 11:15 CSB

15 The Levites: Shemaiah son of Hasshub, son of Azrikam, son of Hashabiah, son of Bunni;