11 Yēhéhuá rúcǐ shuō , Yǐdōng sān pān sì cì de fàn zuì , wǒ bì bù miǎn qù tāde xíngfá . yīnwei tā ná dāo zhuīgǎn xiōngdi , haó wú liánmǐn , fānù sī liè , yǒng huái fèn nù .