14 Wǒ què yào zaì zhēng zhàn nè hǎn de rìzi , xuán fēng kuáng bào de shíhou , diǎnhuǒ zaì lā bā de chéng neì , shāo miè qízhōng de gōngdiàn .