10 Zaì zhè xiānglián de mànzǐ mò fú bian shàng yào zuò wǔ shí gè niǔ kòu , zaì nà xiānglián de mànzǐ mò fú bian shàng yĕ zuò wǔ shí gè niǔ kòu .