9 Yào bǎ wǔ fú mànzǐ lián chéng yī fú , yòu bǎ liù fú mànzǐ lián chéng yī fú , zhè dì liù fú mànzǐ yào zaì zhàopéng de qiánmian zhé shàng qù .