13 Wǒ zhuān xīn yòng zhìhuì xúnqiú zhā jiū tiān Xiàsuǒ zuò de yīqiè shì , nǎi zhī shén jiào shìrén suǒ jīng liàn de , shì jí chóng de laókǔ .