9 Shàonián rén nǎ , nǐ zaì yòunián shí dāng kuaìlè . zaì yòunián de rìzi , shǐ nǐde xīn huān chàng , xíng nǐ xīn suǒ yuàn xíng de , kàn nǐ yǎn suǒ aì kàn de , què yào zhīdào , wèi zhè yīqiè de shì , shén bì shĕnwèn nǐ .