5 Rén pà gāo chù , lù shang yǒu jīnghuāng , xìng shù kāi huā , zhà mĕng chéngwéi zhòngdàn , rén suǒ yuàn de yĕ dōu feìdiào , yīnwei rén guī tā yǒngyuǎn de jiā , diào sāng de zaì jiē shang wǎng lái ,