11 Shén zào wànwù , ge àn qí shí chéngwéi mĕihǎo . yòu jiāng yǒngshēng ānzhì zaì shìrén xīnli . ( yǒngshēng yuánwén zuò yǒngyuǎn ) ránér shén cóng shǐ zhì zhōng de zuòwéi , rén bùnéng sān tòu .