16 Tā suǒ zhìlǐ de zhòngrén , jiù shì tāde bǎixìng , duō dé wú shǔ . zaì tā hòulái de rén , shàngqiĕ bù xǐyuè tā . zhè shì xū kōng , yĕ shì bǔ fēng .