8 Yǒu rén gū dān wú èr , wú zǐ , wú xiōng , jìng laólù bù xī , yǎnmù yĕ bù yǐ qiáncái wéi zú . ( tā shuō ) wǒ laó laólù lù , kè kǔ zìjǐ , bù xiǎng fú lè , dàodǐ shì wéi shuí ne . zhè yĕ shì xū kōng , shì jí zhòng de laókǔ .