12 Yīnwei zhìhuì hù bì rén , hǎoxiàng yínqián hù bì rén yíyàng . wéidú zhìhuì néng bǎoquán zhìhuì rén de shēngmìng , zhè jiù shì zhīshi de yìchu .