25 Wǒ zhuǎn niàn , yī xīn yào zhīdào , yào kǎochá , yào xúnqiú zhìhuì , hé wàn shì de lǐ yóu . yòu yào zhīdào xiéè wèi yúmeì , yúmeì wèi kuáng wàng .