27 Yǒu zuì de rén , què beì tā chán zhù le . Chuán dào zhĕ shuō , kàn nǎ , yī qiā nánzǐ zhōng , wǒ zhǎo dào yī ge zhèngzhí rén . dàn zhòng nǚzi zhōng , méiyǒu zhǎo dào yī ge . wǒ jiāng zhè shì yī yī bǐjiào , yào xúnqiú jī/qí lǐ , wǒ xīn réng yà xúnzhǎo , què wèicéng zhǎo dào .