13 Yǒu yī gĕ taó chūlai de rén gàosu Xībólái rén Yàbólán . Yàbólán zhèng zhù zaì Yàmólìrén Mànlì de xiàngshù nàli . Mànlì hé Yǐshí gĕ bìng Yànǎi dōu shì dìxiōng , céng yǔ Yàbólán liánméng .