14 Yàbólán tīngjian tā zhíér ( yuánwén shì dìxiōng ) beìlǔ qù , jiù shuaìlǐng tā jia lǐ shēng yǎng de jīngliàn zhuàng dīng sān bǎi yī shí bā rén , zhí zhuī dào dàn ,