5 Yĕdì hái méiyǒu cǎo mù , tiánjiān de caìshū hái méiyǒu zhǎng qǐlai , yīnwei Yēhéhuá shén hái méiyǒu jiàng yǔ zaì dì shàng , yĕ méiyǒu rén gēngdì .