7 Yēhéhuá tiān shàng de zhǔ céng daìlǐng wǒ líkāi fǔ jiā hé bĕn zú de dì , duì wǒ shuōhuà , xiàng wǒ qǐshì shuō , wǒ yào jiāng zhè dì cìgĕi nǐde hòuyì . tā bì chāiqiǎn shǐzhĕ zaì nǐ miànqián , nǐ jiù kĕyǐ cóng nàli wèi wǒ érzi qǔ yī gè qīzi .