13 Yǐshímǎlì érzi men de míngzi , àn zhe tāmende jiāpǔ jì zaì xiàmiàn . Yǐshímǎlì de zhǎngzǐ shì Níbaìyuē , Yòuyǒujīdá , Yàdébiè , Mǐbǐshān ,