23 Yēhéhuá duì tā shuō , liǎng guó zaì nǐ fù neì . liǎng zú yào cóng nǐ shēnshang chūlai . zhè zú bì qiáng yú nà zú . jiānglái dà de yào fúshì xiǎo de .