We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
18 Dàng tā fùqin Yàbólāhǎn zaì shì zhī rì suǒ wā de shuǐjǐng yīn Fēilìshì rén zaì Yàbólāhǎn sǐ hòu sāi zhù le , Yǐsā jiù chóngxīn wā chūlai , réng zhào tā fùqin suǒ jiào de jiào nàxiē jǐng de míngzi .