2 Bìng jiàng wǒde yín bēi hé nà shàonián rén dí liáng de yínzi yītóng zhuāng zaì tāde kǒudai lǐ . jiāzǎi jiù zhào Yūesè suǒ shuō de huà xíng le .