17 Zaì nǐ nàli fán yòu xuèròu de huó wù , jiù shì fēiniǎo , shēngchù , hé yīqiè pá zaì dì shǎng de kūnchóng , dōu yào daì chūlai , jiào tā zaì dì shàng duō duō zīshēng , dàdà xīngwàng .