10 Bì yǒu xǔduō rén shǐ zìjǐ qīngjìng jiébái , qiĕ beì aó liàn . dàn è rén réng bìxíng è , yīqiè è rén dōu bù míngbai , wéidú zhìhuì rén néng míngbai .