23 Wǒ lièzǔ de shén a , wǒ gǎnxiè nǐ , zànmĕi nǐ , yīn nǐ jiāng zhìhuì cáinéng cìgĕi wǒ , yún zhún wǒmen suǒ qiú de , bǎ wáng de shì gĕi wǒmen zhī míng .