22 Wǒde shén chāiqiǎn shǐzhĕ , fēng zhù shīzi de kǒu , jiào shīzi bú shāng wǒ . yīn wǒ zaì shén miànqián wúgū , wǒ zaì wáng miànqián yĕ méiyǒu xíng guō kuī sún de shì .