26 Xiànzaì wǒ jiàng zhǐ xiǎoyù wǒ suǒ Tǒng xiá de quán guó rénmín , yào zaì Dànyǐlǐ de shén miànqián , zhàn jīng kǒngjù . yīnwei tā shì yǒngyuǎn chángcún de huó shén , tāde guó yǒng bù baìhuaì . tāde quánbǐng yǒng cún wú jí .